محصولات
سبد خرید

کولیس 20 سانت معمولی

 

کولیس 20 سانت,کولیس 20 يکي از ابزارهاي دقيق در اندازه گيري کوليس است، کوليس ابزاري است که ما مي توانيم اندازه تا 1 ميليمتر را با آن اندازه گيري کنيم. کوليس تشکيل شده است از يک خط کش اصلي که روي آن تقسيم بندي انجام شده که مي توانند به صورت ميليمتري يا اينچ باشد. دوم، فک ثابت کوليس مي باشد، سوم، فک متحرک کوليس، چهارم، شاخکهاي داخل سنج است، پنجم، شاخک عمق سنج است، ششم يکسري اندازه گيري روي فک متحرک کوليس است که به آن ورنيه مي گويند.

اولين تفاوت کوليس ها در طول خط کش آنها مي باشد، دومين تفاوت در دقت اندازه گيري آنها مي باشد که با هم فرق مي کند و از نظر دقت اندازه گيري به سه دسته تقسيم مي شوند:
 کوليس 1/0 2 – کوليس 05/0 3 – کوليس 02/0

* کوليس 02/0 دقتش از بقيه بيشتر مي باشد.کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *

در مطالب گذشته گفتيم که روي فک متحرک کوليس اندازه گيري وجود دارد که به آن ورنيه گفته مي شود، زمانيکه ما فک ثابت و متحرک کوليس را کاملاً جمع مي کنيم، …. ورنيه کوليس کاملاً مقابل صفر خط کش کوليس قرار مي گيرد.

· کوليس 1/0 کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *
درتقسيم بندي ورنيه به اين شکل است که 9 ميليمتر از تقسيمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي کرده است. در نتيجه فاصله هر يک از تقسيمات ورنيه، 9/0 ميليمتر مي شود و اختلافات اندازه اولين تقسيم ورنيه با خط کش 1/0 ميليمتر مي شود.
در برخي از کوليس هاي 1/0 براي اينکه خواندن آنها راحتتر باشد، بدين صورت عمل مي کند که 19 قسمت از تقسيمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي مي کنند در اين حالت فاصله هر دو خط، خط کش با يک خط ورنيه 1/0 ميليمتر اختلاف پيدا مي کنند.

· کوليس 05/0
تقسيم بندي ورنيه بدين شکل است که 10 ميلمتر از تقسيمات خط کش به 20 قسمت مساوي روي، ورنيه تقسيم بندي مي شود، در نتيجه فاصله هر يک از تقسيمات ورينه 95/0 ميليمتر ميشود و اختلاف اندازه اولين خط، خط کش با اولين خط ورنيه مي شود 05/0 ميليمتر که به آن کوليس 05/0 مي گويند.
حال براي اينکه خواندن اين کوليس راحتتر باشد، 39 قسمت از تقسيمات خط کش را به 20 قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي مي کنند، در نتيجه باز هم فاصله هر دو تقسيم از تقسيم خط کش با يک تقسيم ورنيه، اختلافشان برابر 05/0 ميليمتر مي شود.

کوليس 02/0
تقسيم بندي ورنيه بدين شکل است که هر 49 قسمت از تقسيمات خط کش به 50 قسمت مساوي روي ورنيه تقسيم بندي شده است. در نتيجه فاصله هر يک از تقسيمات روي ورنيه مي شود 98/0 ميليمتر و اختلااف اندازه اولين خط ورنيه با اولين خط، خط کش مي شود 02/0 ميليمتر که به آن کوليس 02/0 مي گويند.کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *

· طرز خواندن کوليس:
فرض کنيم که ما قطعه اي را با کوليس اندازه گرفتيم، در اين زمان فک هاي ثابت و متحرک از هم باز مي شود، و اين بازشدن به اندازه قطعه مي باشد و تقسيم بندي و در نيمه روي خط کش حرکت مي کند و در محلي قرار مي گيرد.کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *کوایس 20معمولی*کولیس 20 سانت معمولی اینسایز*کولیس 20 سانت معمولی اکاد*کولیس معمولی 20 سانت اسیمیتو*کلیس معمولی20 سانت چینی*کولیس معمولی 20 سانت *
اندازه اي که گرفته مي شود از دو بخش تشکيل مي شود، يک بخش اندازه اصلي است و دوم مقدار ريزتر آن اندازه است و وقتي ما اين دو اندازه را با هم جمع کنيم مقدار اصلي قطعه ما بدست مي آيد.
براي خواندن اندازه ما به صفر ورنيه توجه مي کنيم، اولين عدد در سمت چپ عضو ورنيه قرار بگيرد مي شود اندازه اصلي قطعه ما. براي خواندن خورده آن براي اينکه بفهميم که چقدر از دو ميليمتر بيشتر در قسمت سمت راست صفر ورنيه توجه مي کنيم که کدام ادازه ورنيه با اندازه خط کش درست مقابل هم قرار گرفته اند، مثلاً اگر شماره چهار باشد آن را ضربدر دقت کوليس مي کنيم يعني از 1/0 که مي شود و 4/0 با عدد اصلي باشد جمع مي کنيم درنتيجه اندازه کلي 4/2 ميليمتر مي شود.سانت میتوتویو,کولیس 20 سانت آکاد,کولیس 20 سانت اینسایز,کولیس 20 سانت ھلیوس,کولیس 20 سانت ال جی,کولیس 20 سانت آسیمتو,کولیس 20 سانت تسا طرسنج یکی از ابزارھای بکار رفته در صنعت و مھندسی مکانیک است. ُ کولیس یا ق کولیس وسیله ای است که فاصلهٔ بین دو طرف یک شئ را اندازه می گیرد. برای این منظور کولیس را بین دو نقطه مطلوب قرار می دھیم و دو نقطه به وسیلهٔ دو فک مشخص می شود. سپس کولیس را بر می داریم حدفاصل دو ….. به وسیله یک ابزار اندازه گیری ھم چون خط کش قرائت می شود. این وسیله کاربردھای بسیار وسیعی ھمچون در مھندسی مکانیک، فلزکاری، پزشکی و….. دارد. یکي از ابزارھاي دقیق در اندازه گیري کولیس است، کولیس ابزاري است که ما مي توانیم اندازه تا 1 میلیمتر را با آن اندازه گیري کنیم. کولیس تشکیل شده است از یک خط کش اصلي که روي آن تقسیم بندي انجام شده که مي توانند به صورت میلیمتري یا اینچ باشد. دوم، فک ثابت کولیس مي باشد، سوم، فک متحرک کولیس، چھارم، شاخکھاي داخل سنج است، پنجم، شاخک عمق سنج است، ششم یکسري اندازه گیري روي فک متحرک کولیس است که به آن ورنیه مي گویند. اولین تفاوت کولیس ھا در طول خط کش آنھا مي باشد، دومین تفاوت در دقت اندازه گیري آنھا مي باشد که با ھم فرق مي کند و از نظر دقت اندازه گیري به سه دسته تقسیم مي شوند 02/0 کولیس , 3 05/0 کولیس , 2 1/0 کولیس * کولیس 0/02 دقتش از بقیه بیشتر مي باشد. در مطالب گذشته گفتیم که روي فک متحرک کولیس اندازه گیري وجود دارد که به آن ورنیه گفته ً ً جمع مي کنیم، …. ورنیه کولیس کاملا مي شود، زمانیکه ما فک ثابت و متحرک کولیس را کاملا ورود کاربران کوليس 20 سانت | پخش کوليس 20 سانت قابل صفر خط کش کولیس قرار مي گیرد. 1/0 کولیس· درتقسیم بندي ورنیه به این شکل است که 9 میلیمتر از تقسیمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي کرده است. در نتیجه فاصله ھر یک از تقسیمات ورنیه، 0/9 میلیمتر مي شود و اختلافات اندازه اولین تقسیم ورنیه با خط کش 0/1 میلیمتر مي شود. در برخي از کولیس ھاي 0/1 براي اینکه خواندن آنھا راحتتر باشد، بدین صورت عمل مي کند که 19 قسمت از تقسیمات خط کش را به ده قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي مي کنند در این حالت فاصله ھر دو خط، خط کش با یک خط ورنیه 0/1 میلیمتر اختلاف پیدا مي کنند. 05/0 کولیس· تقسیم بندي ورنیه بدین شکل است که 10 میلمتر از تقسیمات خط کش به 20 قسمت مساوي روي، ورنیه تقسیم بندي مي شود، در نتیجه فاصله ھر یک از تقسیمات ورینه 0/95 میلیمتر میشود و اختلاف اندازه اولین خط، خط کش با اولین خط ورنیه مي شود 0/05 میلیمتر که به آن کولیس 0/05 مي گویند. حال براي اینکه خواندن این کولیس راحتتر باشد، 39 قسمت از تقسیمات خط کش را به 20 قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي مي کنند، در نتیجه باز ھم فاصله ھر دو تقسیم از تقسیم خط کش با یک تقسیم ورنیه، اختلافشان برابر 0/05 میلیمتر مي شود. 02/0 کولیس تقسیم بندي ورنیه بدین شکل است که ھر 49 قسمت از تقسیمات خط کش به 50 قسمت مساوي روي ورنیه تقسیم بندي شده است. در نتیجه فاصله ھر یک از تقسیمات روي ورنیه مي شود 0/98 میلیمتر و اختلااف اندازه اولین خط ورنیه با اولین خط، خط کش مي شود 0/02 میلیمتر که به آن کولیس 0/02 مي گویند. · طرز خواندن کولیس فرض کنیم که ما قطعه اي را با کولیس اندازه گرفتیم، در این زمان فک ھاي ثابت و متحرک از ھم باز مي شود، و این بازشدن به اندازه قطعه مي باشد و تقسیم بندي و در نیمه روي خط کش حرکت مي کند و در محلي قرار مي گیرد. اندازه اي که گرفته مي شود از دو بخش تشکیل مي شود، یک بخش اندازه اصلي است و دوم مقدار ریزتر آن اندازه است و وقتي ما این دو اندازه را با ھم جمع کنیم مقدار اصلي قطعه ما بدست مي آید. براي خواندن اندازه ما به صفر ورنیه توجه مي کنیم، اولین عدد در سمت چپ عضو ورنیه قرار بگیرد مي شود اندازه اصلي قطعه ما. براي خواندن خورده آن براي اینکه بفھمیم که چقدر از دو میلیمتر بیشتر در قسمت سمت راست صفر ورنیه توجه مي کنیم که کدام ادازه ورنیه با اندازه خط کوليس 20 سانت | پخش کوليس 20 سانتمیلیمتر بیشتر در قسمت سمت راست صفر ورنیه توجه مي کنیم که کدام ادازه ورنیه با اندازه خط ً اگر شماره چھار باشد آن را ضربدر دقت کولیس مي کش درست مقابل ھم قرار گرفته اند، مثلا کنیم یعني از 0/1 که مي شود و 0/4 با عدد اصلي باشد جمع مي کنیم درنتیجه اندازه کلي 2/4 میلیمتر مي شود. iبخشی از خدمات و فعالیت ھای این شرکت عبارتند از نمایندگی فروش انواع لوازم اندازه گیری و کنترل کیفی ، کولیس استنلس استیل ، کولیس خطکش اتنلس استیل ، کولیس خط کش استنلس استیل ، کولیس دایره استنلس استیل ، کولیس T شکل ، کولیس تی شکل ، کولیس تی شکل استنلس استیل برای علامت گذاری ، کولیس معمولی ، کولیس ساعتی ، کولیس دیجیتال ، کولیس دیجیتال استنلس استیل ، کولیس صفحه بزرگ ، کولیس صفحه معمولی ، کولیس فک بلند استنلس استیل ، کولیس فک بلند با فک بالا استنلس استیل کولیس پایه دار ، کولیس ارتفاع سنج ، کولیس پایه دار دیجیتال ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ، کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل شش دکمه ،کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا شش دکمه ، کولیس دیجیتال ضخامت لوله ، کولیس دیجیتال سه کاره برای کارھای کوچک ، کولیس دیجیتال کوچک با فک پھن ، گیج دیجیتال جوشکاری ، گیج برای علامت گذاری و خط کشی ، کولیس دیجیتال استنلس استیل مدل ابسلوت 4 دکمه تیپ میتوتویو ، کولیس دیجیتال نوری ، کولیس دیجیتال خورشیدی ، کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید ، کولیس فک کارباید ، کولیس دیجیتال بدنه کربن ، کولیس دیجیتال ، کولیس دیجیتال ضد آب ، کولیس دیجیتال ضد آب IP67 ، کولیس دیجیتال ضد آب مدل SYSTEM SYLVAK ، کولیس دیجیتال شیار داخل ، کولیس دیجیتال شیار خارج ، کولیس دیجیتال با فک متغیر ، کولیس چرخدنده دیجیتال ، کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک ، کولیس پایه دار ساعتی ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ساعتی ، کولیس پایه دار ساعتی و کنتوردار ، کولیس ارتفاع سنج ساعتی و کنتوردار ، کولیس ساعتی ، کولیس ساعتی استنلس استیل ، کولیس ساعتی استنلس استیل طرح میتوتویو ، کولیس ساعتی طرح میتوتویو ، کولیس ساعتی استنلس استیل فک کارباید ، کولیس ساعتی فک کارباید ، کولیس عمق سنج استنلس استیل ، عمق سنج استنلس استیل ، کولیس عمق سنج دیجیتال استنلس استیل ، عمق سنج دیجیتال استنلس استیل ، کولیس عمق سنج ساعتی استنلس استیل ، عمق سنج ساعتی استنلس استیل ، کولیس عمق سنج لبه دار ، عمق سنج لبه دار ، پایه کولیس عمق سنج استنلس استیل ، خط کش دیجیتال ، خط کش دیجیتال پنج دکمه ، خط کش دیجیتال عمودی ، خط کش دیجیتال افقی ، پایه نگھدارنده ، کلمپ ، میکرومتر معمولی ، کولیس فک بلند ، کولیس پایه دار معمولی ، کولیس دیجیتال پایه دار ، میکرومتر ساعتی ، میکرومتر دیجیتال ، میکرومتر معمولی ، میکرومتر سه فک ، میکرومتر خارج ، میکرومتر دیجیتال خارج ، میکرومتر اینچی ، میکرومتر دیجیتال خارجی 3 دکمه ضد آب ، میکرومتر میله ای ، میکرومتر داخل ، میکرومتر داخل میله ای ، میکرومتر داخل میله ای قابل  میله ای ، میکرومتر داخل ، میکرومتر داخل میله ای ، میکرومتر داخل میله ای قابل تعویض ، میکرومتر داخل سه فک ، میکرومتر داخل سه فک سری کامل ، میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب ، میکرومتر سر گرد ، میکرومتر پیچ ، میکرومتر ساعتی ، پاسومتر ، میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب سریع مدل اپسلوت ، ھد میکرومتر ، میکرومتر درب قوطی ، میکرومتر دیسکی ، میکرومتر دو پله شیار ، میکرومتر ھلالی ، پایه میکرومتر ، میکرومتر سوزنی ، میکرومتر خارج شکل ، میکرومتر جناغی ، میکرومتر دوقلو ، میکرومتر خارج حدی ، میکرومتر صلیبی ، میکرومتر V عددی ، میکرومتر خارج فک پیچگوشتی ، میکرومتر خارج صندوقی ، میکرومتر خارج فک تعویضی 7 چرخ دنده ، میکرومتر چرخ دنده ست کامل ، میکرومتر شیار دو بازوئی ، میکرومتر سرنگی ، عددی داخل ، میکرومتر لوله ، میکرومتر سیم ، میکرومتر کنتوردار ، داخل سنج تلسکوپی 6 میکرومتر سریع تنظیم شو ، عمق سنج ، عمق سنج معمولی ، عمق سنج ساعتی ، عمق سنج دیجیتال ، ساعت اندیکاتور ، ساعت شیطانکی ، پایه ساعت ، ساعت اندیکاتور مرکز یاب ھمراه سری کامل پراب ، ساعت اندیکاتور افقی ، ساعت اندیکاتور پشت پیستون ، ساعت دیجیتال ، ساعت دیجیتال 5 دکمه ابسلوت ، ساعت دیجیتال با قابلیت نمایش آنالوگ ، عمق سنج صلیبی ساعتی ، عمق سنج صلیبی دیجیتال ، ساعت مقایسه کننده ضد ضربه ، کابل کولیس دیجیتال ، کابل میکرومتر دیجیتال ، کابل ساعت دیجیتال ، ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی کورس بلند ، پراپ ساعتی شیطانکی ، پایه نگھدارنده ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی با پایه و لوازم جانبی ، پایه ساعت گرانیتی ، پایه ساعت ، پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی ، گیج داخل سنج ساعتی ، گیج سیلندر ساعتی ، گیج داخل سنج دیجیتال ، گیج سیلندر دیجیتال ، رابط گیج داخل سیلندر ساعتی ، ابط گیج داخل سیلندر دیجیتال ، پرگار ساعتی ، پرگار ساعتی داخل تیپ میتوتویو ، پرگار ساعتی ر ، کیت نمایشگاھی ، ضخامت سنج ساعتی ، ضخامت سنج ،پرگار خارج دیجیتال تیپ A داخل تیپ A دکمه ، ضخامت سنج دیجیتال کوچک ، ضخامت سنج جیبی ، دیجیتال ، ضخامت سنج دیجیتال 5 زیرکاری ، سختی سنج پلاستیک ، سختی سنج فلزات ، شابلون ، تراز صنعتی ، صفحه صافی گرانیتی ، میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع ، جعبه راپورتر ، گیج راپورتر زاویه ، لوازم جانبی اپورتر ، پایه راپرتر ، پین گیج ، جعبه کولیس ، جعبه میکرومتر ، پرگار خط کشی طرح آلمان ، پرگار ر خارج سنج طرح آلمان ، پرگار داخل سنج طرح آلمان ، فیلر میلیمتر ، فیلر اینچ ، فیلر میلیمتر و اینچ ، سنج ، زاویه سنج ، بلوک زبری سنج ، خط کش چاقوئی ، خط کش موئی ، خط کش معمولی ، شابلون R گونیا صنعتی لبه دار دقیق ، گیج زاویه ، گونیا موئی دقیق ، صفحه گونیا گرانیت ، سری گونیا موئی ، سری خط کش موئی ، گیج تست میکرومتر ، گیج تست کولیس ، میکروسکوپ ، گیج ھای داخل سیلندر ، گیج توپی ، گیج رینگی ، گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ ، گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ ، گیج توپی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج کوليس 20 سانت | پخش کوليس 20 س کولیس دیجیتال اینسایز20CM کولیس دیجیتال اینسایز 15 کولیس اینسایز کولیس دیجیتال میتوتویو انواع کولیس دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج میلیمتر ، گیج لوله ، گیج UNF ، گیج BSW ، گیج NPT ، گیج رینگی صاف برای تست میکرومتر داخل سه فک ، گیج ھای برو ، نرو ، NOGO , GO توپی و رینگی ، دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود ، دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات ، دستگاه سختی سنج راکول با برندھای MITUTOYO میتوتویو ، INSIZE اینسایز ، ASIMETO آسیمتو ، HELIOS ھلیوس ،LG ال جی ، QLR کیو ال آر ، DECO دکو ، FANAR فنر ، MAHR ماھر ، RN آر ان ، KANON کانن ، VOGEL وگل ، FERTER فرتر ، M.P پیتر مولر ، POWER پاور ، BAKER بیکر ، ACCUD آکاد ، ALTON آلتون و ….. برا دستگاه : کولیس 20 سانت میتوتویو,کولیس 20 سانت آکاد,کولیس 20 سانت اینسایز,کولیس 20 سانت ھلیوس,کولیس 20 سانت ال جی,کولیس 20 سانت آسیمتو,کولیس 20 سانت تسا سایز : کولیس 20 سانتیمتر ورنیه دار معمولی کاربرد : اندازه گیری دقیق اجسامکولیس ساعتی 20 سانتیمتر,کولیس ساعتی20 سانتیمتر میتوتویو,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آکاد,کولیس ساعتی 20. سانتیمتر اینسایز,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر هلیوس,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر ال جی,کولیس ساعتی 20 سانتیمتر آسیمتو,کولیس ساعتی 20 فروش انواع کولیس ساعتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *